Слухачам заочного відділення

Слухачі заочного відділення обирають тему курсової роботи самостійно, виходячи із власної проблемної теми. Обов’язковими вимогами до роботи є:

а) вона має стосуватися методики викладання тем з історії чи правознавства;

б) має містити теоретичну частину із оглядом історіографії, використанихї методів та визначенням основних понять, що вживаються в тексті;

в) має містити практичну частину із описом методів, вправ, завдань тощо, що привніс викладач,

г) висновки щодо ефективності та сприйняття учнями підходів, які пропонує вчитель

Перелік тем робіт з історії (денне відділення)

 1. Методи активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках історії.
 2. Нова Концепція історичної освіти: пропозиції та зауваження
 3. Особливості викладання героїчних сторінок історії на прикладі війни Б. Хмельницького
 4. Вчитель історії у добу змін: вимоги до професійної компетентності та підготовки
 5. Особливості викладання трагічних сторінок історії на прикладі Голодомору та Голокосту
 6. Гендерні аспекти викладання історії України
 7. Дискусія як модель навчання історії
 8. Інтерактивні технології на уроках історії
 9. Компетентнісний підхід у викладанні історії
 10. Лабораторно-практичні роботи у викладанні історії в школі
 11. Методи проектів на уроках історії

Перелік рекомендованої літератури

1. Андронова І. Ф. Еволюція політичної культури в незалежній Україні (гендерний аспект). - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 17.00.01 - теорія й історія культури. - Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ, 2005.

2. Баханов К.О. Лабораторно-практичні роботи з історії України Методичний посібник для вчителя.–К.: Генеза,1996. – 208 с.

3. Баханов К.О. Сучасна шкільна історична освіта: інноваційні аспекти: Монографія. – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, ЛТД”, 2005. – 384 с.

4. Башинська Т. Проектувальна діяльність – основа взаємодії вчителя та учнів Історія методу проектів /Т.Башинська //Дайджест пед. ідей та технологій. Шк.-парк. – 2003. – №3. – С.49-52.

5. Белявцева Т. Застосування методу проектів при формуванні пізнавальної активності учнів /Белявцева Т., Лобас Т. //Відкритий урок. – 2004. – №5/6. – С.24-25.

6. Бершадский М.Е. Дидактические и психологические основания образовательной технологии. – М.: Пед. поиск, 2003. – 256 с.

7. Веденеева Т.Е. Проектная технология как условие корреляции урочной и внеурочной деятельности учащихся /Т.Е.Веденеева, М.И.Войнова //Дидакт. – 2003. – №3. – С.50-55.

8. Вербицька П. Вчитель історії у добу змін // Сайт ВА “Нова доба” http://www.novadoba.org.ua/history/data/development/polina.html

9. Вєнцева Н.О. Дискусія як засіб мотивації навчальної діяльності учнів 7-8 класів на уроках історії : дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Бердянський держ. педагогічний ун-т. – К., 2007.

10. Добровольська В.А. Викладання предметів художньо-мистецького циклу в жіночих навчальних закладах Півдня України на початку ХХ століття // Зб. наук. праць. Педагогічні науки. Вип. XXXIII. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. – С.18-23.

11. Добровольська В.А. Внесок громадськості та влади міст у справу розвитку жіночої освіти Півдня України на початку ХХ століття // Управління школою. – 2005. – №6 (90). – С.20-24.

12. Добровольська В.А. Жінка в національних школах Півдня України у 1901 – 1910 рр. // Південний архів. Зб. наук. праць. Історичні науки. – Вип. ХХІ. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – С. 168 – 175.

13. Добровольська В.А. Особливості навчально-виховного процесу у жіночих навчальних закладах Півдня України на початку ХХ століття // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – Зб. наук. праць. – К., 2002. – Кн. ІІ. – С.169-174.

14. Добровольська В.А. Політика міст у справі розвитку жіночої освіти Півдня України на початку ХХ століття // Гендерна політика міст: історія і сучасність / Матеріали наук. - практ. конф. (Академія міського господарства, Харків, 18 грудня 2003 р.): Наук. зб. – Х., 2004. – С.71-76.

15. Добровольська В.А. Роль православного духовенства в розвитку жіночих навчальних закладів Півдня України на початку ХХ століття // Південний архів: Зб. наук. праць. Історичні науки. – Вип.XI. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. – С.114121.

16. Добровольська В.А. Роль школи в підготовці жіночих кваліфікаційних кадрів на Півдні України на початку ХХ століття // Управління школою. – 2005. – №5 (89). – С.25-29.

17. Добровольська В.А. Становлення та розвиток системи жіночої освіти Півдня України на початку ХХ століття // Південний архів. Зб. наук. праць. Історичні науки. – Вип.VIII. – Херсон: Видавництво ХДПУ, 2002. – С.108 – 115.

18. Доненко О. Створюємо колективний проект /О.Доненко //Завуч (ШС). – 2004. – №2. – С.15-17.

19. Зерна педагогічної інновації: Хрестоматія /Укладачі: Л.В.Буркова, Н.Ф.Федорова. – К.: Київська правда, 2001. – 120 с.

20. Зоц В. Впроваджуються проективні технології /В.Зоц //Завуч. – 2004. – №6. – С.2-3.

21. Клименко А.В. Проектная деятельность учащихся /А.В.Клименко, О.А.Подкоязина //Дайджест пед. ідей та технологій. Шк.-парк. – 2003. – №4. – С.45-49.

22. Коберник О. Проективна педагогіка і національна школа /О.Коберник //Шлях освіти. – 2000. – №1. – С.7-9.

23. Осмоловская И. Школьные проекты: деятельность, направленная на обогащение знаний и духовного мира учащихся /И.Осмоловская //Директор шк. Україна. – 2003. – №9/10. – С.30-34.

24. Питт Дж. Что это такое и как мы это делаем: [Метод проектов] /Дж. Питт //Відкритий урок. – 2004. – №5/6. – С.26-27.

25. Полат Е. Что такое проект /Полат Е., Петров А., Бухаркина М., Моисеева М. //Відкритий урок. – 2004. – №5/6. – С.10-17.

26. Сидоренко А.С. Метод проектов: история и практика применения //Завуч для админ. шк. – 2003. – №6. – С.96-111.

27. Фоменко А.В. Комп'ютер як засіб організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках історії (на матеріалах курсу стародавнього світу): дисертація канд. пед. наук: 13.00.02 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2003.

28. Чалабієв Р. Проектна технологія та метод тренінгу // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2008. – №1.

29. Шевченко Н.В. Гендер у дзеркалі історії та перспективи розвитку гендерних студій в Україні // УІЖ. – 2001. – №1.

Перелік тем курсових робіт з філософії

1. Освіта і соціальна система

Основні способи інтерпретації поняття “освіта”. Освіта як формування “образу” в свідомості учня та як процес появи нового знання в свідомості учня. Освіта як система організації соціальних зв’язків учня в соціокультурному середовищі. Роль і місце освіти у процесі відтворення суспільства.

2. Освітні традиції та традиції освітнього закладу

Поняття “традиція” та підходи до його інтерпретації. Освітні традиції нації, країни, регіону, освітнього закладу. Інститут однокласників, випускників, як засоби побудови соціальних спільнот. Зустрічі випускників та соціальні мережі Internet.

3.Освітні системи в історії західноєвропейської цивілізації

Роль і місце освіти в європейській цивілізації. Співвідношення світської та релігійної освіти. Роль монастирських шкіл і середньовічних університетів у формуванні європейської еліти та світогляду. Інститут диспутів та його роль у становленні культурної специфіки європейської цивілізації.

4. Освітня діяльність епохи Нового часу

Філософське обґрунтування навчання. Емпірична (Ф. Бекон, Дж. Локк) та раціоналістична лінії (Р. Декрат, Б. Паскаль) в освітньому просторі Нового часу. Система єзуїтських шкіл.

5. Проблеми освіти в філософії Просвітництва

Філософія просвітництва та культ розуму. Питання про межі педагогічного впливу на процес становлення особистості. Зародження особистісно-орієнтовіаного навчання. Французький, німецький, американський та англійський варіанти освітніх моделей.

6. Філософія освіти доби Романтизму

Питання про баланс між емпіризмом та раціоналізмом в освітній практиці доби Романтизму. Поява предмету “філософія освіти”. Університет Гумбольта. Французька та німецька системи співвідношення науки та освіти. Відкриття духу народу та пошук його місця в філософії освіти.

7. Інформатизація суспільства та її вплив на систему освіти

Поняття “інформаційне суспільство” та вплив інформатизації на освітній простір. Віртуалізація відносин “учень-вчитель”, поява електронних публікацій та зміна статусу підручника. Нові форми освіти та їх філософське обґрунтування.

8. Вітчизняні освітні традиції

Роль Києво-Могилянської та Острозької академій в системі освіти України. Відродження академічних традицій в незалежній Україні. Шлях становлення університетської освіти в Україні. Шкільництво та студентство як предмет філософського аналізу.

9. Наука і освіта: характер взаємозв’язку та перспективи взаємодії

Вітчизняна та закордонна моделі відносин науки і освіти. Університет як науковий та освітній центр. Система грантів, стипендій та фондів підтримки наукових розробок. Шкільні та студентські наукові товариства як спосіб поєднання освіти з наукою.

10. Філософські аспекти управління та самоуправління в освіті

Співвідношення управління та самоуправління в освіті. Самоуправління в освітньому закладі. Традиції та новації в системі управління освітнім закладом. Моделі відносин держави та освітнього закладу.

Рекомендована література до тем

1. Болонський процес : перспективи і розвиток у контексті приєднання України до європейського простору вищої освіти // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. — К., 2004.

2. Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна — Болонья — Саламанка — Прага — Берлін). — Тернопіль, 2003.

3. Даниленко Л. І. Модернізація змісту, форм та методів управлінської діяльності директора загальноосвітньої школи. — К., 2002.

4. Єльнікова Г. В. Концепція спрямованої самоорганізації в управлінні освітою // Післядипломна освіта в Україні. — 2001. — №1.

5. Конох М. С. Формування нової філософії освіти в Україні: Соц.-філос. аспект. — К., 2001.

6. Лутай В. С. Філософія сучасної освіти. — К., 1996.

7. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст. // Освіта. — 2001. — № 26.

8. Романенко М. І. Освіта як об’єкт соціально-філософського аналізу. — Дніпропетровськ, 1998.

9. Романенко М. І. Філософія освіти: історія і сучасність. — Дніпропетровськ, 2001.

10. Романенко М. Становлення філософії освіти: на перетині філософії та педагогіки // Персонал. — 2004. — № 6.

11. Малицкий Б. А. Состояние исследований проблем науки и использования научных знаний в Украине // Наука и науковедение. — 2002. — № 3.

12. Мешко О. І., Янкович О. І., Мешко Г. М. Історія української школи і педагогіки. — Тернопіль, 1999.

13. Ничкало Н. Г. Філософія сучасної освіти // Педагогіка і психологія. — 1996. — № 4.

14. Похресник А. К. Европа и Украина: трансформации общества и жизненные ориентации молодежи // Персонал. — 2002. — № 12.

15. Радіонова І. О. Сучасна американська філософія освіти. — Харків, 2004.

16. Актуальные проблемы философии и социологии образования: (Концептуал. основания, стратегии развития, перспективы пед. практики). - Томск, 1998. - 228 с.

17. Александрова Р.И. Духовность личности в философии Российского зарубежья: философско-педагогический аспект // Образование и педагогическая мысль Российского зарубежья, 20-50-е годы ХХ века. - Саранск, 1997. - С.10-12.

18. Александрова Р.И. Философия и гуманитаризация образования // XX Огаревские чтения. - Саранск, 1991. - С.3-4.

19. Александрова Р.И., Белкин А.И. Философия образования Российского зарубежья: духовно-нравственные искания // Российское зарубежье: образование, педагогика, культура, 20-50-е годы ХХ века. - Саранск, 1998. - С.42-51.

20. Алексеев Н., Семенов И., Швырев В. Философия образования // Высш. образование в России. - 1997. - N 3. - С.88-94.

21. Андреева И.Н. Философия и история образования: Учеб. пособие. - М.: Мос. гор. пед. общество, 1999. - 191 с.

22. Антипин Н.А. Философия образования: современные проблемы и подходы к их решению // Образованная Россия: специалист XXI века. Проблемы Российского образования на рубеже третьего тысячелетия. - СПб., 1997. - С.111-115.

23. Арсеньев А.С., Безчеревных Э.В., Давыдов В.В., Кондратов Р.Р. Философско-психологические проблемы развития образования (Серия: Теория и практика развивающего обучения). - М.: ИНТОР, 1994. - 128 с.

24. Ашин Г.К., Бережнова Л.Н., Карабущенко П.Л., Резаков Р.Г. Теоретические основы элитологии образования. - М.: МОСУ, 1998. - 431 с.

25. Бадальянц О.В. Сущность образования.(Историко-философ. очерк) // Философские проблемы образования. - М., 1996. - С.41-49.

26. Байденко В. Образовательный стандарт как философская и научно-теоретическая проблема // Alma mater. - 1998. - N 10. - С.16-22.

27. Балл Г.А. Образование в философском измерении // Педагогика. - 1998. - N 8. - С.115-118.

28. Балобанов А. Философия ориентированного образования // Кентавр: Игротехн. методол. альм. - 1996. - N 1. - С.43-48.

29. Бессонов Б.Н. Философия образования // Философские проблемы образования. - М., 1996. - С.7-41.

30. Бим-Бад Б.М. Антропологическое основание теории и практики современного образования: Очерк пробл. и методов их решения. - М., 1994. - 37 с.

31. Бим-Бад Б.М. Ведущие представители "философии педагогики" конца XIX - начала XX века // Актуальные проблемы истории педагогики Запада (1871-1917). - М., 1981. - С.6-32.

32. Бобровин Ю. О методологической «клеточке» образовательного пространства // Философия образования. – 2007. – №1(18).

33. Валицкая А.П. Философские основания современной парадигмы образования // Педагогика. - 1997. - N 3. - С.15-19.

34. Варапутин А.В. Философия экологического образования // Вопр. философии. - 1996. - N 8. - С.137.

35. Веряскина В.П. Философия образования и педагогика сотрудничества // Синергетика и учебный процесс.- М., 1999. - С.163-172.

36. Веряскина В.П. Эвристические возможности синергетического подхода в философии образования // Синергетика и образование. - М., 1997. - С.204-211.

37. Воронин А.А. "Круглый стол" по философии образования // Филос. исслед. - 1999. - N 1. - С.5-14.

38. Гершунский Б.С. Образование как религия третьего тысячелетия: Гармония знания и веры. – М.: Педагогическое общество России, 2001.

39. Гершунский Б.С. Философия образования для ХХI века: (В поисках практико-ориентиров. образоват. концепций). - М.: ИнтерДиалект+, 1997. - 697 с.

40. Гершунский Б.С. Философия образования: Учебное пособие для студентов высших и средних педагогических учебных заведений. - М.: Московский психолого-социальный институт, 1998.- 432 с.

41. Гессен С.И. Основы педагогики : Введ. в прикл. философию: Учеб. пособие для вузов. - М.: Школа-Пресс. - 1995.- 447 с.

42. Глухова Е.М. Аксиологические проблемы образования в философских и педагогических теориях XIX - начала ХХ вв. // Аксиологические аспекты историко-педагогического обоснования стратегии развития отечественного образования. - М., 1994. - С.153-157.

43. Головко Н. В. Когнитивная ценность науки и теоретический прогресс // Философия образования. – 2007. – №1(18).

44. Голота А.И. Философия авторизованного образования. The philosophy of the authorized education: Акад. лекция (Золотые имена просветителей). - М.: МЭГУ, 1998. - 77 с.

45. Голота А.И. Философские аспекты реформы образования // Вестн. МЭГУ. - М., 1997. - N 2. - С.77-81.

46. Гончаров В.Н., Филиппов В.Н. Философия образования в условиях духовного обновления России. - Барнаул: Изд-во Барнаул. гос. пед. ун-та, 1994. - 376 с.

47. Горелова В.Н. К анализу философии образования // Новые идеи в философии. - Пермь, 1996. - Вып.5. - С.130-132.

48. Горшкова В.В. О предпосылках создания философии педагогики // Проблемы теории и практики гуманитаризации высшего образования. - Владивосток, 1993. - С.112-114.

49. Григорьева И. Философские аспекты образования // Социальные проблемы образования: методология, теория, технологии. - Саратов, 1999. - С.26-29.

50. Григорьева И.А. Философские аспекты образования. Существуют ли они? // Magister = Магистр. - Москва, 1998. - N 6. - С.62-70.

51. Грякалов А.А. Философский образ мира и образование // Вестн. северо-запад. отд-ния Рос. акад. образования. СПб., 1998. - Вып 3. - С.76-82.

52. Гусейнов А.А. Философия, мораль, политика: Сб. статей. – М.: ИКЦ “Академкнига”, 2002.

53. Гусинский Э.Н., Турчанинова Ю.И. Введение в философию образования. – М.: Издательская корпорация “Логос”, 2000.

54. Гусинский Э.Н., Турчанинова Ю.И. Введение в философию образования (Учеб. для XXI в.). - М.: Логос, 2000. - 223 с.

55. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология // Вопросы философии. – 1992. – № 7.

56. Гуссерль Э. Метод прояснения // Современная философия науки: Знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей Запада: Учеб. хрест. – 2-е изд. / Сост. А.А. Печенкин. – М.: Логос, 1996.

57. Гуссерль Э. Феноменология и основания наук // Гуссерль Э. Сочинения. – Т. III. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. – М.: Дом интеллектуальной книги, 1999.

58. Гущинский Г.А. Роль философии в гуманитаризации образования // Новое мышление и проблемы преподавания социально-гуманитарных наук. - Минск, 1992. - С.312-314.

59. Данилова В. С., Кожевников Н. Н. Влияние постнеклассической науки на развитие философии образования // Философия образования. – 2007. – №1(18).

60. Делокаров К.Х., Комиссарова Г.А. Философия образования и социальные трансформации // Философские проблемы образования. - М., 1996. - С.73-87.

61. Иванов А. Философия образовательной индустрии информационного общества // Новые знания. - 1998. - N 3. - С.5-7.

62. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца ХХ века. Учебное пособие / Под ред. акад. РАО А.И. Пискунова. – М., ТЦ Сфера, 2001.

63. Карлов Н.В. Преобразование образования // Вопр. философии. - М., 1998. - N 11. - С.3-19.

64. Кузьмин В.П. Системный подход в современном научном познании // Вопросы филосо-фии. – 1980. – № 1.

65. Марков Б.В. Антропологический поворот в философии ХХ в. // Очерки социальной ан-тропологии. – СПб., 1995.

66. Мещеряков Д. А. Глобализация образования и общеевропейское образовательное пространство // Философия образования. – 2007. – №1(18).

67. Михеев В.И. Моделирование и методы теории измерений в педагогике. – М.: Высшая школа, 1987.

68. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? / Пер. с исп. / Отв. ред. М.А. Киссель. – Благовещенск: Изд-во БГК им. И.А. Бодуэна де Куртенэ, 2000.

69. От глиняной таблички – к университету: Образовательные системы Востока и Запада в эпоху Древности и Средневековья. Учебное пособие / Под ред. Т.Н. Матулис. – М.: Изд-во РУДН, 1998.

70. Пискорская С. Ю. К вопросу о стандартах научности западноевропейской философии науки // Философия образования. – 2007. – №1(18).

71. Попова И. В. Опыт исследовательской деятельности в виртуальном научном пространстве университета // Философия образования. – 2007. – №1(18).

72. Розин В.М. Предмет и статус философии образования // Философия образования: Сб. научн. статей / Отв. ред. А.Н. Кочергин. – М.: Фонд “Новое тысячелетие”, 1996.

73. Савицкий И.П. О философии глобального образования // Философия образования для XXI в. – М.: 1992.

74. Сапожников Г. А., Ананич М. И. Интеграция образования, науки, бизнеса и власти в системе подготовки высококвалифицированных специалистов // Философия образования. – 2007. – №1(18).

75. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.И., Шиянов Е.Н. Педагогика: Учеб. пособие для студентов педагогических учебных заведений. – М.: Школа-Пресс, 1997.

76. Терещенко А. Г. Современные тенденции в развитии образования с позиций синергетики // Философия образования. – 2007. – №1(18).

77. Чистяков В.В. Антрополого-методологические основы педагогики. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 1999.

78. Чистяков В.В. Системный подход в современной педагогической антропологии. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 1995.

79. Энгельгардт В.А. Интегратизм – путь от простого к сложному в познании явлений жизни // Вопросы философии. – 1970. – № 11.

Кiлькiсть переглядiв: 10398

Коментарi

 • Kathrynceria

  2018-04-02 22:59:02

  online casino [url=http://casinogamelistus.com/]online slots[/url] online casino real money casino...

 • Taxidasmiseva

  2018-04-02 22:29:24

  Download: [url=http://syedtech.info/autor/fernando-aramburu/]Fernando Aramburu[/url] . Torrent: [url=http://baoluobao.com/country/australia | usa]Australia | USA[/url] . Online: [url=http://52viagra.net/actors/Tracy+Borman.html]Tracy Borman[/url] . [url=http://xxkjr.com/mp3/présentation-des-musiciens.html]TÉLÉCHARGER[/url] torrent. tyler perrys madea gets a job 720p...

 • Taxidasmiseva

  2018-04-02 21:52:40

  Download: [url=http://52viagra.net/actors/Zanilia+Zhao.html]Zanilia Zhao[/url] . Torrent: [url=http://gmailloginsignin.com/actors/D.B.+Woodside.html]D.B. Woodside[/url] . Online: [url=http://whatagag.com/sezon-serialu/przygody_merlina,671/]Przygody Merlina[/url] . [url=http://milosbet21.com/search_torrent/the-blacklist.html]the blacklist[/url] torrent. the big bang theory...

 • Jelisweeway

  2018-04-02 13:10:46

  You do have a ideal to have your expert and likewise cheap nfl jerseys authentic the underwriter, regarding the approach your harm assert or legal proceeding reasonably immediately. He is alive and very well and that i shot this to confirm it.' Inside the photo, Bon Jovi posed in front of a Christmas tree holding an indication 'Heaven appears to be like a great deal like New Jersey. Those people living in New Jersey should recognize that when h2o injury can happen without notice. [url=http://www...

 • boloAccenny

  2018-04-02 10:21:51

  Comedy Movie Trailers - https://www.youtube.com/channel/UCI6osguzOfNtfQeZXuZ1aZg...

 • Taxidasmiseva

  2018-04-02 09:54:10

  Download: [url=http://www.sh-jjzdh.com/category/pretty-guardian-sailor-moon-crystal]Pretty Guardian Sailor Moon: Crystal[/url] . Torrent: [url=http://ardentyoga.com/manga/hunter-x-hunter/275]Hunter X Hunter 275[/url] . Online: [url=http://1500kai.com/release/details/10.Cloverfield.Lane.2016.SUBPACK-EMX]10.Cloverfield.Lane.2016.SUBPACK-EMX[/url] . [url=http://liv46.com/america-serials/blazhenstvo-serial-bliss.html]Блаженство смотреть онлайн на русском языке[/url] torrent...

 • ufapiyl

  2018-04-02 02:13:43

  [url=http://doxycycline-cheapbuy.site/]doxycycline-cheapbuy.site.ankor[/url] onlinebuycytotec.site.ankor http://tadalafilcialis-cheapestprice.site/...

 • CorsetRom

  2018-04-02 00:32:12

  Waist Trainer corset in Greece ???????? ???? ?????? ????? ???????????? ?? ????????-??????? ?? WAIST TRAINER. ??????? ?? ??? ?????????? ??? ????????? ??? ??? ???????, ?? ?? ??????? ????? ??? ??????????? ???????? ?? ?????? ?? ???? ??? ??????, ?? ?????? ?? ????? ??? ?? ??????? ?? ????? ??? ????? ??????? ???????????. ??? ?? ???????? ???? ??????????? ??????????? ??????? ??? ???? ?????? ?? ?????? ?? ????? ??? ?????. ????? ??????? ???? ??? ???? ????? ?? ??????? ??? «????????? ??? ?????»; [url=https://waistrainer...

 • Taxidasmiseva

  2018-04-01 23:56:25

  Download: [url=http://bestushop.com/tags/Adam+Reed/]Adam Reed[/url] . Torrent: [url=http://fechamentodiadesorte.com/sezon-serialu/frequency,2699/]Frequency[/url] . Online: [url=http://eurohostdir.com/movie/castle-season-2-3508.html]Eps24 Castle - Season 2[/url] . [url=http://liv46.com/tag/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/]Украина[/url] torrent. Boobless s4 mp4...

 • Taxidasmiseva

  2018-04-01 23:18:42

  Download: [url=http://ardentyoga.com/manga/one-piece/76]One Piece 76[/url] . Torrent: [url=http://1500kai.com/release/details/Nico_Collins-Incapable-SINGLE-WEB-2017-ENRAGED]Nico_Collins-Incapable-SINGLE-WEB-2017-ENRAGED[/url] . Online: [url=http://2-sexe-gratuit.com/member.php?s=f42709a36167e54edda8fda3f23c86b4&u=707137]ficdiana[/url] . [url=http://dronesforreal.com/manga/517/Fairy-Tail/525/1]Chapter 525 - Explain These Feelings to Me[/url] torrent. Rizzoli and Isles...