Структура курсової роботи

Курсова робота має чітку структуру. Основними її компонентами є:

Титульний аркуш вміщує найменування навчального закладу, в якому виконана робота; відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові повністю); назву роботи; відомості про наукового керівника (вчителя); місто і рік.
Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів.
Вступ окреслює суть поставленої в роботі проблеми, мету та завдання роботи.
Основна частина розкриває зміст роботи, показує шляхи досягнення поставлених дослідницьких завдань. Кожен з розділів змісту повинен закінчуватися висновками зі стислим викладенням наукових і практичних результатів розділу.
Висновки у цій частині, показують як була досягнута поставлена мета та вирішені завдання.
Список використаних джерел оформлюється відповідно до бібліографічних вимог та в залежності від типу посилань, обраного автором.

Вимоги до оформлення роботи

Параметри тексту

Робота має бути виконана в редакторі Word обсягом 20-25 сторінок з наступними параметрами:

Параметри сторінки Формат А4
Розташування Книжне
Верхнє, нижнє і ліве поле 20 мм
Праве поле 10 мм

Вони виставляються в меню «Файл» – «Параметри сторінки».

Окрім параметрів сторінки важливими є також параметри тексту:

Шрифт Times New Roman Cyr
Розмір шрифту (кегль) 14 пунктів
Відстань між рядками 1,5 інтервали
Відступ 15 мм

Зазначені параметри виставляються автоматично в меню «Формат» в пунктах «Шрифт» та «Абзац».

Неприпустимо виставляти абзацні відступи за допомогою пробілів чи табуляції.

Оформлення посилань

В курсовій роботі рекомендовано використовувати так звані "глухі посилання".

Вони робляться без застосування спеціальних можливостей редактору Word. Окремо складається перелік використаних джерел в алфавітному порядку або в порядку цитування. Кожне з джерел отримує порядковий номер. У тексті роботи в квадратних дужках [] ставиться номер джерела зі списку, а через кому – номер сторінки. Наприклад, [1, с.2], де 1 – номер джерела, а 2 – сторінка на якій цитована інформація розміщена.

Оформлення списку джерел

Загальна схема бібліографічного опису друкованих джерел виглядає так:

Автор (або автори). Заголовок опису. Основна назва: підзаголовочні дані / Відомості про відповідальність. – Відомості про видання. – Місце видання, видавництво, рік видання. – Загальний обсяг (кількість сторінок).

1. Монографії:

а) один, два або три автори:

Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического знания: Пособие для вузов. – М.: Дрофа, 2004 – 288 с.

б) чотири автори:

История Украины: Уч. пособ. для 11 класса сред. общеобразоват. шк. / Авт.-сост.: Шевчук В.П., Тараненко М.Г., Левитас Ф.Л., Гисем А.В. – 2-е изд., перераб. – Запорожье: Премьер, 2001. – 384 с.

в) п’ять та більше авторів:

Демони миру та боги війни. Соціальні конфлікти посткомуністичної доби / С. Макеєв та ін. – К.: Політична думка, 1997. – С.116–134.

2. Багатотомні видання

Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків: У 3 т. / Редкол.: П.С. Сохань (голова) та ін. – К.: Наукова думка, 1990. –Т.2. – 560 с.

3. Довідники

Довідник здобувача наукового ступеня: Зб. нормат. док. та ін форм. матеріалів з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації / Упоряд. Ю.І. Церков. – К.: Ред.: «Бюл. вищої атестат. коміс. України»: Вид-во «Толока», 2004. – 69 с.

4. Складові частини:

а) збірника

Кульчицький С. Голодомор-33: Сталінський задум та його виконання // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 15. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – С. 190–264.

б) журналу

Савченко С. Сучасна українська історіографія: спроба характеристики // Сучасність. – 1999. – №11. – С. 127–131.

и) газети

Масненко В. Історична пам’ять і традиція у становленні та розвитку національної свідомості // Історія України. – 2004. – №41.

5. Архівні джерела

Звертаємо увагу, що при використанні архівних джерел обов’язково вказується назва справи, назва архіву, номер фонду, опису, справи і кількість аркушів.

Метрическая книга Николаевского молитвенного дома села Вторая Николаевка Бердянского уезда Таврической губернии за 1899–1901 гг. – Державний архів Запорізької області, ф. р-5593, оп. 2, спр. 127, 354 арк.

В подальшому назву архіву можна скорочувати до абревіатури, зробивши необхідну примітку.

Державний архів Запорізької області (далі – ДАЗО)

В такому разі джерело в списку можна записувати як:

Метрическая книга Николаевского молитвенного дома села Вторая Николаевка Бердянского уезда Таврической губернии за 1896–1899 гг. – ДАЗО, ф. р-5593, оп. 2, спр. 125, 365 арк.

6. Електронні документи

У ХХІ ст. електронні документи та видання все частіше використовуються у роботах поруч із традиційними друкованими. Разом із тим не вироблено єдиних правил посилання. Помилковими є посилання на кшталт «Джерела Internet». Всесвітня мережа не є джерелом, а лише місцем для зберігання інформації. Тому необхідно вказувати не тільки повну адресу документа (а не адресу сайту, на якому його розміщено), а й дату відвідування, оскільки розташування документів може змінюватися.

Загальна схема посилання на електронний документ може виглядати так:

Прізвище, ім’я автора (або авторів). Назва роботи. Назва веб-сайта. Дата розміщення (якщо зазначена на сайті)/перегляду. <URL-адреса>.

Наприклад:

Кравченко В. Бой с тенью: советское прошлое в исторической памяти современного украинского общества. Европейский университет Санкт-Петербурга. 2007-05-16. <http://www.eu.spb.ru/reset/dsp/Kravchenko_new.doc.>

Кiлькiсть переглядiв: 755

Коментарi

 • Caseysnult

  2017-10-08 12:36:10

  Some people, especially those running on busy daily schedules tend to use the pills to help maintain weight since they can not afford to follow all the diet programs. This is not advised. It is recommended that one seek advice from a professional in this field before using the pills. This can save one from many dangers associated with the misuse. The diet pills should always be taken whole. Some people tend to divide the pills to serve a longer period of time. This is not advised and can lead to ineffectiveness...

 • Charlesdon

  2017-08-08 09:49:41

  Заработок дома http://zarabotok--doma.ru Заработок дома...

 • qlbbnamydm

  2014-03-19 22:12:06

  kpikahv{folpw, xehtlojvep , [url=http://www.wuhtxcwhxj.com/]yiutrbvvzc[/url], http://www.lbchbvdcpp.com/ xehtlojvep...

 • binetmbsvb

  2013-11-28 08:27:07

  crlqxhv{folpw, zqtrkulgva...

 • ojtmtyqrrb

  2013-11-26 10:42:35

  qutfxhv{folpw, [url=http://www.bxrkewhxoc.com/]rawjcfzhpn[/url]...

 • owmfetgyfy

  2013-11-25 12:05:20

  hgekphv{folpw, http://www.oadvzdigqi.com/ eahoyftwsa...

 • sikldzcrnu

  2013-11-24 15:57:43

  iiurahv{folpw, wqtimpxrci...

 • lxpmanlrxv

  2013-11-22 19:49:59

  qvgkrhv{folpw, http://www.ydzeflilll.com/ skegfczltr...

 • lkkgznhkea

  2013-11-22 13:04:58

  jjwnyhv{folpw, http://www.sqoyivluvg.com/ hrlrdpdedj...

 • ggocodljfw

  2013-11-21 21:59:10

  nciavhv{folpw, http://www.hltiftpmba.com/ rkeniywfir...